0
Košík je prázdný
0

  Reklamační řád

  16.04.2024

  Reklamační řád

  I.- Úvodní ustanovení

  Práva kupujícího z vadného plnění (dále jen "reklamace") musí být vždy uplatněna v souladu s tímto reklamačním řádem. Záležitosti tímto reklamační řádem neupravené se řídí právním řádem České republiky. Prodávající seznámí kupujícího s tímto reklamačním řádem vhodným způsobem a na žádost kupujícího mu jej předá v textové podobě. Tento reklamační řád je v souladu se zákonem c. 89/2012 Sb. Občanský zákoník a zákonem c. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele ve znění ke dni 1.1.2014.


  II. - Prodávající neodpovídá za vady v těchto případech

  • je-li vada je na věci v době převzetí a pro takovou vadu je sjednána sleva z kupní ceny,
  • jde-li o zboží použité a vada odpovídá míře používání nebo opotřebení, které mělo zboží při převzetí kupujícím,
  • vada vznikla na věci opotřebením způsobeným obvyklým užíváním, nebo vyplývá-li to z povahy věci (např. uplynutím životnosti),
  • je způsobena kupujícím a vznikla nesprávným užíváním, skladováním, nesprávnou údržbou, zásahem kupujícího či mechanickým poškozením,
  • vada vznikla v důsledku vněší události mimo vliv prodávajícího.

  III. - Uplatnění reklamace

  Kupující má právo uplatnit reklamaci u prodávajícího, v kterékoliv jeho provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v jeho sídle nebo místě podnikání. Prodávající zabezpečuje přítomnost pracovníka pověřeného přijímat reklamace po celou provozní dobu. Reklamaci lze rovnež uplatnit u osoby, která je k tomu určena v potvrzení, které prodávající kupujícímu vydal, na účtence či v záručním listě, je-li určená osoba v místě prodávajícího nebo v místě kupujícímu bližším.
  Kupující je povinen prokázat, že mu náleží právo uplatnit reklamaci, zejména doložit datum koupě, a to bud předložením prodejního dokladu, potvrzení o povinnostech prodávajícího z vadného plnění záručního listu, popř. jiným věrohodným způsobem. Kupující není oprávněn uplatnit reklamaci na vadu, která byla vytýkána již v minulosti, pokud na ni byla poskytnuta priměřená sleva z kupní ceny.
  Pokud by uplatnění práva z vad mělo spotřebiteli činit značné obtíže, zejména proto, že věc není možné dopravit do místa uplatnění reklamace běžným způsobem či se jedná o zboží, které je zamontované či součástí nemovitosti, posoudí prodávající vadu po dohodě s kupujícím buď na místě, nebo jiným zpusobem. Kupující je v takovém případě povinen poskytnout prodávajícímu potřebnou součinnost. Před montáží displeju je NUTNÉ displej před nalepením nejprve otestovat! Na nalepený displej nelze uplatnit záruku..


  IV. - Lhůta pro uplatnění práv

  Kupující může svá práva z vadného plnění uplatnit ve lhůtě 24 měsíců, při prodeji spotřebního zboží, od převzetí zboží. U použitého zboží lze lhůtu pro uplatnění práv z vadného plnění zkrátit na 12 měsíců, takové zkrácení lhuty vyznačí prodávající v potvrzení o povinnostech z vadného plnění nebo na prodejním dokladu. U prodeje krmiv je lhůta na uplatnění práva z vadného plnění 3 týdny. Po uplynutí lhůty nelze právo z vad u prodávajícího uplatnit, ledaže se smluvní strany dohodnou jinak nebo prodávající či výrobce poskytne zvláštní záruku za jakost nad rámec jeho zákonných povinností.
  Kupující svá práva z vadného plnění uplatní bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že na zboží je vada. Prodávající neodpovídá za zvětšení rozsahu poškození, pokud kupující zboží užívá, ačkoliv o vadě ví. Uplatní-li kupující vůči prodávajícímu vadu oprávněně, nebeží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění po dobu, po kterou je zboží v opravě a kupující je nemůže užívat.
  Kupující bere na vědomí, že v případe výměny zboží v rámci vyřízení reklamace neběží nová lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění. Lhůta skončí 24 měsíců u spotřebního zboží a 3 týdny u krmiv od převzetí po koupi reklamovaného zboží.
  Lhůtu k uplatnění práv z vad nelze považovat za stanovení životnosti zboží, ta se liší s ohledem na vlastnosti výrobku, jeho údržbu a správnost a intenzitu užívání nebo dohodu mezi kupujícím a prodávajícím.
  Je – li na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy lhůta k použití věci, skončí doba uplynutím této lhůty.


  V. - Vyřízení reklamace

  Prodávající je povinen o reklamaci rozhodnout ihned, ve složitejších případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. Prodávající je povinen vydat kupujícímu písemné potvrzení, ve kterém uvede datum a místo uplatnění reklamace, charakteristiku vytýkané vady, kupujícím požadovaný způsob vyřízení reklamace a způsob jakým bude kupující informován o jejím vyřízení. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhuty se považuje za podstatné porušení smlouvy. Způsob vyřízení reklamace a dobu jejího trvání je prodávající povinen kupujícímu písemne potvrdit. Kupující není oprávněn bez souhlasu prodávajícího měnit jednou zvolený zpusob vyřízení reklamace vyjma situace, kdy jím zvolený způsob řešení není možno vůbec nebo včas uskutečnit.
  Kupující je povinen převzít si reklamované zboží do 30 dnů ode dne, kdy měla být reklamace nejpozději vyřízena, po této době je prodávající oprávnen účtovat si přiměřené skladné či zboží svépomocně prodat na účet kupujícího. O tomto postupu musí prodávající kupujícího předem upozornit a poskytnout mu přiměřenou dodatečnou lhůtu k převzetí zboží.


  VI. - Jakost při převzetí

  Prodávající prohlašuje, že zboží předává kupujícímu v souladu s ustanovením § 2161 občanského zákoníku, tedy:

  • zboží má vlastnosti, které si kupující s prodávajícím ujednali, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základe reklamy jimi prováděné,
  • zboží se hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
  • zboží je vec v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
  • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

  V případě, že zboží při prevzetí kupujícím neodpovídá výše uvedeným požadavkům, má kupující právo na dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze veci nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení kupní ceny v plné výši. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.
  Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho soucásti nebo na opravu, může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přimeřené době nebo že by zjednání nápravy spotrebiteli působilo značné obtíže.
  Projeví-li se vada v průbehu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.


  VII. - Odpovednost prodávajícího za vadu,
  která je podstatným a nepodstatným porušením smlouvy

  Odpovednost prodávajícího za vady, které jsou podstatným nebo nepodstatným porušením smlouvy, se použije na vady zboží vzniklé v dobe 24 mesícu u spotrebního zboží, u krmiv 3 týdny od prevzetí, a to pro vady, u kterých se neuplatní odpovednost za jakost pri prevzetí podle cl. VI. . Vada je považována za podstatné porušení smlouvy v prípade, kdy by kupující smlouvu neuzavrel v prípade, že by vadu pri uzavírání smlouvy predvídal, v ostatních prípadech se jedná o vadu, která není podstatným porušením smlouvy.
  Je-li vada podstatným porušením smlouvy, má kupující dle své volby právo na dodání nové veci, opravu, primerenou slevu nebo na odstoupení od smlouvy (s právem na vrácení kupní ceny v plné výši). Je-li vada nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranení vady nebo primerenou slevu.
  Právo na dodání nové bezvadné veci, výmenu soucásti, slevu z ceny nebo odstoupení od smlouvy má kupující bez ohledu na charakter vady, pokud nemuže vec rádne užívat pro opakovaný výskyt vady po oprave nebo pro vetší pocet vad.


  VIII. - Náklady reklamace a rešení sporu

  Je-li reklamace uznána za oprávnenou, má kupující právo na úhradu úcelne vynaložených nákladu spojených s uplatnením svého práva.
  V prípade, že prodávající reklamaci zamítne jako neoprávnenou, muže se kupující, nebo po dohode s prodávajícím obe strany, obrátit na soudního znalce z oboru a vyžádat si zpracování nezávislého odborného posouzení vady.
  Nedojde-li k dohode mezi kupujícím a prodávajícím, muže se kupující obracet na existující systémy mimosoudních rešení spotrebitelských sporu zejména na systém www.vasestiznosti.cz, prípadne na príslušný soud.


  IX. - Smluvní záruka za jakost

  Poskytl-li prodávající nad rámec svých zákonných povinností záruku za jakost, její uplatnení se rídí tímto reklamacním rádem, pokud potvrzení o povinnostech prodávajícího z vadného plnení (zárucní list) nebo smlouva nestanoví neco jiného.

  Tento reklamacní rád je úcinný od 1. ledna 2014.